[Arhiv] Obrestne mere na denarnem trgu in revalorizacijske stopnje - stare serije do 31.12.2006
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 113 od tega izbranih

Išči

Frekvenca Select at least one value

Št. vrednosti 2 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 8 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
Različne enote
Kontaktna oseba
Irena Klemenčič
tel.: 01 4719385
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Tabela 2.2.: Obrestne mere na denarnem trgu in revalorizacijske stopnje
(podrobna metodologija je prikazana na strani Finančni podatki: Metodologije statističnih časovnih vrst)
Medbančni denarni trg
Podatki so nominalne obrestne mere na letni ravni za nezavarovane tolarske depozite na slovenskem
medbančnem trgu. Obrestna mera za depozite čez noč (SIONIA) je povprečna ponderirana obrestna mera za
depozite čez noč. Obrestna mera za depozite do 30 dni je povprečna ponderirana obrestna mera za depozite
z ročnostjo do 30 dni.
Letno povprečje obrestnih mer na medbančnem denarnem trgu je izračunano kot navadno aritmetično povprečje
mesečnih podatkov.
Tolarska revalorizacijska klavzula
Temeljna obrestna mera (TOM) je letna obrestna mera za ohranjanje vrednosti denarnih obveznosti in terjatev
v domačem denarju. TOM izračunava in objavlja Statistični urad RS (do junija 2003 Banka Slovenije) na zadnji
delovni dan v mesecu, veljati začne s prvim koledarskim dnem v naslednjem mesecu po objavi. Letna TOM,
veljavna za določen mesec, se iz mesečne TOM, zaokrožene na eno decimalno mesto, izračuna na dve decimalni
mesti, na konformni način ter z upoštevanjem dejanskega števila dni v mesecu in letu.
Mesečna TOM se je od 5. avgusta 1995 (do junija 1995 se je kot indeksacijska klavzula uporabljal 'R', ki je bil
enak stopnji inflacije preteklega meseca, v obdobju 1. junija do 4. avgusta 1995 pa je bila indeksacijska
klavzula vezana na aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji v preteklih
treh mesecih) računala kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen na drobno v Republiki Sloveniji v
preteklih treh mesecih, od februarja 1996 - v preteklih štirih mesecih; od decembra 1996 - v preteklih šestih
mesecih; od maja 1997 - v preteklih dvanajstih mesecih. V februarju 1998 se je pri izračunu mesečne TOM
pričela postopna zamenjava indeksa cen na drobno z indeksom cen življenjskih potrebščin, tako da se od
januarja 1999 mesečna TOM računa kot aritmetično povprečje mesečnih stopenj rasti cen življenjskih potrebščin
v preteklih dvanajstih mesecih.
Denarne obveznosti in terjatve v domačem denarju z rokom dospelosti do 1 leta se ne revlorizirajo od julija
2002 dalje, zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti pa od 28.6.2003 dalje ne predpisuje več
uradne revalorizacijske stopnje.
Devizna revalorizacijska klavzula
Mesečna stopnja je stopnja rasti srednjega tečaja Banke Slovenije za EUR (oz.DEM) ali USD v tekočem mesecu.
Izračuna se kot razmerje med končnim mesečnim tečajem v tekočem mesecu in končnim mesečnim tečajem
v predhodnem mesecu. Letna raven je izračunana iz mesečne stopnje na konformni način ter z upoštevanjem
dejanskega števila dni v mesecu in letu.
Podatki za leta 1993 do 1998 v stolpcih 4, 6 in 8 predstavljajo rast kategorije v obdobju december-december.