Terjatve zavarovalnic - mio EUR
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 31 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 12 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
mio EUR
Kontaktna oseba
Alenka Šteblaj
Opombe

Opombe

Tabela 1.10.: Zavarovalnice
Splošno
Metodologija statistike podatkov zavarovalnic v Sloveniji temelji na podlagi Uredbe Evropske centralne banke (EU) št.1374/2014 z dne 28. novembra 2014 o zahtevah za statistično poročanje za zavarovalne družbe (ECB/2014/50) in smernice Evropske centralne banke z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (prenovitev) (ECB/2014/15).
Tabele zajemajo podatke zavarovalnih družb, ki so ustanovljene in rezidenti na ozemlju Slovenije, vključno s hčerinskimi družbami, katerih matične družbe se nahajajo izven Slovenije. Podatki podružnic zavarovalnih družb, ki so rezidenti na ozemlju države članice euro območja in katerih glavna uprava se nahaja v EGP, niso vključeni v tabelah.
Splošen opis bilančnih instrumentov zavarovalnic po metodologiji Evropske centralne banke (ECB)
Gotovina in vloge
Imetja euro bankovcev in euro kovancev ter tujih bankovcev in kovancev v obtoku, ki so v splošni rabi za izvrševanje plačil, in vloge zavarovalnih družb pri denarnih finančnih institucijah (MFI).
Dolžniški vrednostni papirji
Imetja vrednostnih papirjev, ki dajejo imetniku brezpogojno pravico do fiksnega ali pogodbeno določenega dohodka v obliki izplačila kuponskih plačil in/ali potrjene fiksne vsote na določen datum ali datume ali z začetkom na datum, ki se določi ob izdaji, imetniku pa ne dajejo nobenih lastniških pravic nad institucijo izdajateljico, posojila, ki so postala tržna na organiziranem trgu, podrejeni dolg v obliki dolžniških vrednostnih papirjev.
Posojila
Sredstva, ki jih zavarovalne družbe posodijo posojilojemalcem.
Ta kategorija ne vključuje sredstev v obliki vlog zavarovalnih družb (le-ta so vključena v postavko Gotovina in vloge).
Lastniški kapital
Finančna sredstva, ki predstavljajo lastniške pravice v družbah ali nepravih družbah.
Delnice/enote investicijskih skladov
Imetja delnic ali enot, ki jih izdajo skladi denarnega trga (SDT) in investicijski skladi razen SDT, vključeni na seznama MFI in investicijskih skladov za statistične namene, ki ju sestavi ECB.
Izvedeni finančni instrumenti
Ta kategorija vključuje: opcije, nakupne bone, standardizirane terminske posle, terminske posle, zamenjave, kreditne izvedene finančne instrumente.
Zavarovalno-tehnične rezervacije
Finančne terjatve zavarovalnih družb do družb pozavarovanja na podlagi pozavarovanja polic življenjskega in neživljenjskega zavarovanja.
Nefinančna sredstva
Opredmetena in neopredmetena sredstva razen finančnih sredstev.
Ostala aktiva
To je rezidualna kategorija, opredeljena kot ?sredstva, ki niso vključena drugje?, vključuje terjatve, ki niso povezane z glavno dejavnostjo zavarovalne družbe.
Izdani dolžniški vrednostni papirji
Vrednostni papirji, ki jih izda zavarovalna družba, razen lastniškega kapitala in so običajno tržni instrumenti ter se z njimi trguje na sekundarnih trgih ali jih je mogoče pobotati na trgu, imetniku pa ne dajejo lastniških pravic v zvezi z institucijo izdajateljico.
Prejeta posojila
Zneski, ki jih zavarovalna družba dolguje upnikom, razen tistih, ki izhajajo iz izdaje tržnih vrednostnih papirjev.
Zavarovalno-tehnične rezervacije (pasiva)
Znesek kapitala zavarovalne družbe, namenjen izplačilu bodočih zavarovalnih odškodnin imetnikom polic življenjskega ali neživljenjskega zavarovanja.
Ostala pasiva
To je rezidualna postavka, opredeljena kot ?obveznosti, ki niso vključene drugje?, vključuje obveznosti, ki niso povezane z glavno dejavnostjo zavarovalne družbe.