Nedonosne izpostavljenosti
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z Select at least one value, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu!

Datum Select at least one value

Št. vrednosti 90 od tega izbranih

Išči

Postavke Select at least one value

Št. vrednosti 10 od tega izbranih

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 100.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 5.000 vrstic in 200 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 100.000
Kontakt in informacije

Informacije

Enota
%
Kontaktna oseba
Vida Bukatarević
phone: +386 (1) 4719589
e-mail: [email protected]
Opombe

Opombe

Nedonosne izpostavljenost (NPE) se računajo na podlagi definicije Evropskega bančnega organa (EBA), objavljene v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 2015/227 (Uradni list EU, št. 48/2015 z dne 20.2.2015). Ebina definicija NPE poleg izpostavljenosti s pomembnim zneskom zamude nad 90 dni v števcu kazalnika delež NPE vključuje tudi izpostavljenosti, ki ustrezajo kriteriju majhne verjetnosti plačila. Med slednjimi največji del predstavljajo restrukturirane izpostavljenosti, tj. izpostavljenosti, pri katerih zaradi spremenjenih amortizacijskih načrtov odplačevanja (kot posledica nezmožnosti odplačevanja po pogojih pred to spremembo) ne prihaja do zamude več kot 90 dni in pri katerih je ob tej spremembi prišlo ali je verjetno, da bo prišlo do pomembnega odpusta dolga dolžnika. Za dodatna pojasnila glej https://www.bsi.si/mediji/128/sporocilo-za-javnost-objava-nedonosnih-izpostavljenosti-bank-in-hranilnic-po-novi-enotni-definiciji-evropskega-bancnega-organa-eba.
Banke v letu 2020 prehajajo na nov način izkazovanja obresti od oslabljenega oziroma prilagojenega dela finančnih sredstev zaradi kreditnega tveganja v skladu s pojasnilom Odbora za razlago MSRP (IFRIC) iz marca 2019 in ponazoritvijo tega pojasnila na primeru z dne 22. julija 2019, ki sta dostopna na spletni strani https://www.ifrs.org/news-and-events/2019/07/ifrs-9-webinar-curing-of-a-credit-impaired-financialasset/. Zaradi prehoda na novi način je na dan 31.12.2020 bruto izpostavljenost višja za 66,7 mio EUR, popravki vrednosti zaradi oslabitev za 58,8 mio EUR in prilagoditve poštene vrednosti zaradi kreditnega tveganja za 7,9 mio EUR